3.3 TIMES

Area of Article : ALL

Article Image

VOL- 3, ISSUE- 3, PUNE RESEARCH TIMES (ISSN 2456-0960) JIF 3.18

Editor-in-Chief

ABSTRACT

PUNE RESEARCH TIMES 

AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES  

(ISSN 2456-0960) (JIF 3.18)

VOLUME 3; ISSUE 3  (JULY to SEPT 2018)

3.3.1 TIMES

Area of Article : COMMERCE

Article Image

ATTITUDE TOWARDS ONLINE SHOPPING AMONG COMMERCE STUDENTS

DR. A. SUGANTHI

ABSTRACT

This study aimed at finding the attitude of commerce students towards online shopping. Due to rapid growth of technology, business organizations have switched over from the traditional method of selling goods to electronic method of selling goods. Business organization use internet as a main vehicle to conduct commercial transaction. As commerce students to develop the knowledge of latest business techniques, they should know the latest method of transaction in business. As the online shopping is become a new mode of transaction in goods and service the researcher wants to do this work. The study was conducted on a representative sample of 300 commerce students from B.Com, M.Com, and B.Ed students. The study revealed that there is a significant difference between male and female commerce students towards attitude of online shopping. It is also reveal that the level of attitude of commerce students towards online shopping is high.

3.3.2 TIMES

Area of Article : LANGUAGE

Article Image

TEACHING WRITING SKILLS THROUGH MICRO-FICTION - MAKING EVERY WORD COUNT

DR. NIRMALA RITA NAIR & DR. GITASRI MUKHERJEE

ABSTRACT

English teachers are constantly on a quest for various innovative strategies to motivate and encourage learners to enhance their language skills. Often it is observed that some learners may manage to speak English with moderate proficiency but when it comes to writing skills, they fall abysmally short. Hence the authors chose to use a tool that would appeal to today’s youth and at the same time make the writing task an enjoyable one. Modern day learners with their digital literacy and proficiency with technology, find it more interesting to read “short- short –stories” or micro fiction rather than the longer versions such as novels. Famous classics in literature are often embellished with   vivid metaphors and various figures of speech but the beauty of flash fiction lies in its brevity, it is short on words but long on impact and intensity. It is in this context that Micro fiction finds its relevance since it can be effectively used by teachers to get their students to fine tune their writing, focus on style, vocabulary, hone their self editing skills  and  do all  this in an enriching and enjoyable manner.

Key Words: Micro fiction, flash fiction, writing skills, speaking skills

3.3.3 TIMES

Area of Article : PHYSICAL EDUCATION

Article Image

BASIC PLYOMETRIC TRAINING & STRETCHES TO ENHANCE PERFORMING ARTS

ARUN M. N.

ABSTRACT

More than 60% of performing arts like kalaripattu yakshyagana, dance and drama has jumping and swinging movements. Either horizontally or vertical. But most of the performers don’t deal with scientific principles of these jumping movements.   Plyometrics and stretch exercise improves motor performance and helps the performer to maintain their body balance while performing. When we observe the yakshyagana, hip hop, kalaripayttu and theaters performers usually involves in stopping, starting, change the direction in explosive manner which can cause injuries. Today most of the performing art students do not pre-stretch. Pre-stretch involves in muscle construction and improves elasticity of muscle. The purpose of the study is to impart knowledge of injuries caused due to physical performance while dance and training methods to improve performance of dancers. Most of the performers are prone to soft tissue injuries which are not open wounded. But these injuries like sprain, strain, contusion are very much danger to performer sometimes improper treatment can change the posture and in activates that particular muscle group. Initial stages like type-I, type -II can be corrected or strengthened.         

3.3.1 टाइम्स

Area of Article : PSYCHOLOGY

Article Image

समाज में महिलओं का स्थान एवम् भारतीय मीडिया में महिलओं : विकास भी, दोहन भी

डॉ. छाया आर. सूचक

ABSTRACT

¥¢…ÜUH ‘S¼Úè ç±}¢à¢ü’ ÜUè ¥y²‹¼ ™™¢ü ãñ J ÜU|¢è-ÜU|¢è §„ ç±}¢à¢ü }¢ïæ ¥}¢à¢ü ¼¢ï ÐçÚHçÿ¢¼ ã¢ï¼¢ ãñ J |¢¢Ú¼è² „æSÜUëç¼ }¢ïæ }¢êH |¢¢± ÐÚ |¢è ç±™¢Ú-ç±}¢à¢ü ÜUè ©Ðïÿ¢¢ |¢è Ý…GÚ ¥¢¼è ãñ . }¢æ~¢¢ïæ ¥¢ñÚ ÔH¢ïÜU¢ïæ ÜUè ¥‹²ƒ¢ ¥¢ñÚ „éç±{¢…ÝÜU ò¢w²¢ ÜUÚ Hè …¢¼è ãñ J |¢¢Ú¼è² Îà¢üÝ }¢ïæ ò¢„ ÜU¢ }¢ã¢|¢¢Ú¼è² çÎxÎà¢üÝ ¥¢±à²ÜU ãñ J ©Ð²éüQU ÔH¢ïÜU §„ÜU¢ Ðí}¢¢‡¢ ãñ J ¼éH„è΢„ …è Ýï Ý¢Úè ÜU¢ï Ðí¼¢çÇG¼ ÜUÚÝï ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ ©„ÜU¢ “¼¢ÇG …¢Ýï” ¥ƒ¢ü¼ì “|¢¢±Ý¢ ÜU¢ï |¢¢¡ÐÝï” ÐÚ …¢ïÚ çβ¢ J ‘¥Ï¢H¢’ „æ¿¢¢ ÐÚ ¥ç{ÜU Ï¢H çβ¢ x¢²¢ -

3.3.2 टाइम्स

Area of Article : हिंदी साहित्य

Article Image

प्रेमचंद की कहानियों में कठोर सामाजिक यथार्थ

डॉ. भरत पटेल

ABSTRACT

    प्रेमचंद हिन्दी के युग-प्रवर्तक साहित्यकार हैं | विपुल और श्रेष्ठतम उपन्यास-कहानी साहित्य लिखने के कारण सन् १९१० से सन् १९३६ तक के समय को हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद-युग के नाम से पहचाना जाता है | वे शुरुआत में नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखते थे, परंतु सोजेवतन’  कहानी-संग्रह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लेने के पश्चात वे प्रेमचंद के नाम से हिन्दी में लिखना शुरू करते हैं | उनकी आरंभिक कहानियों में घटना की प्रधानता पायी जाती है और ये यथार्थपरक चित्रण से शुरू होकर आदर्श स्थित में परिणित होती है | तत्पश्चात वे आदर्शवाद का मोह छोड़कर यथार्थ की सहज भूमि पर उतर आते हैं | कफन’,   सवा सेर गेहूँ’,  ‘पूस की रात’,  ‘सद्गति’,  ‘ठाकुर का कुआँ’  आदि यथार्थपरक कहानियाँ काफी लोकप्रिय हुई हैं, जिनमें समाज की कठोर वास्तविकता मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है |    

3.3.3 टाइम्स

Area of Article : समाजकार्य

Article Image

प्रशासकीय नैतिक मुल्यांची जोपासना : काळाची गरज

प्रा. विजय एम. घुबले

ABSTRACT

oSHko”kkyh laLd`rhpk okjlk ykHkysY;k Hkkjr ns”kkr ekuoh  thoukyk vkdkj ns.;kps dk;Z fofo/k ?kVdkauh dsys vkgs- tkxfrd ikrGhoj uSfrd vf/k’Bku ykHkysyh laLd`rh Eg.kwu Hkkjrh; laLd`rhpk mYys[k dsyk tkrks- Hkkjrh; laLd`rhe/khy dkgh vioknkRed ckch lksMY;k rj vkn”kZ ekuoh thou dls txkos \ ;kfo’k;h txkyk ekxZn”kZu dj.;kps lkeF;Z Hkkjrh; laLd`rhe/;s vkgs- izR;sd ns”kkrhy iz”kklu O;oLFksph fufeZrh rsFkhy laLd`rhpk vH;kl d:u dsyh tkrs- iz”kklu O;oLFksphns[khy Lora= iz”kkldh; laLd`rh vlrs- ;k iz”kkldh; laLd`rhpk vkRek Eg.kts iz”kklukrhy uSfrd ewY; vkgsr- Hkkjrh; iz”kklukyk ekuoh uhrh ewY;kapk psgjk ns.;kps dk;Z vusd iz”kkld o vH;kldkauh dsyk vkgs-

3.3.4 टाइम्स

Area of Article : शिक्षणशास्त्र

Article Image

प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांची शैक्षणिक साधन निर्मिती : एक सर्वेक्षणात्मक अभ्यास

प्रा. दिपक प्रभाकर बाविस्कर आणि प्रा. डॉ. तुषार मधुकर माळी

ABSTRACT

¯ÖÏßÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Öê¯Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ßָüÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖÖú֍ú›æü­Ö ¿ÖîÖם֍ú ÃÖÖ¬Ö­Ö ×­ÖÙ´ÖŸÖß ´Ö֐Öᯙ ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÔ­ÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Ö¨üŸÖߟÖᯙ ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÆêüŸÖæú ­Ö´Öã­ÖÖ ×­Ö¾Ö›ü ¯Ö¨üŸÖß­Öê 69 ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ׿ց֍úÖÓ“Öß ×­Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖӍú»Ö­ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“Öß Ã¾Ö×­ÖÙ´ÖŸÖ 15 ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿­ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖӍú×»ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß µÖÖ ÃÖӏµÖÖ¿ÖÖáÖßµÖ ¯Ö׸ü´Ö֝ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖîÖם֍ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ­ÖÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ­Ö×Ã֍êúŸÖ“ÖÖ, ¿ÖîÖם֍ú ´ÖÖ­ÖÃÖ¿ÖÖáÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö †¬µÖÖ¯Ö­ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¿ÖîÖ۝֍ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×­Ö¾Ö›ü ׿ց֍úÖÓ“µÖÖ ú»ÖÖŸ´ÖúŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ­Ö †ÃÖŸÖê †ÃÖê ´ÖŸÖê ׿ց֍úÖÓ­Öß ­ÖÖë¤ü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.